ARBETSPLAN

Inför varje läsår utarbetas en arbetsplan för förskolan. Huvudsyftet är att tydliggöra de mål som satts upp för förskolans utveckling.

Arbetet sker under medverkan av personal, vårdnadshavare och barn.

Det är rektor som fattar beslut om arbetsplanens innehåll. Utifrån varje mål bestäms hur fortsättningen av utvecklingsarbetet skall gå till. Rektor är ansvarig för att arbetet utvärderas i slutet av varje läsår och att en uppföljning sker vid jämna mellanrum under läsåret.

I den utbildningssplan som varje avdelning gör utifrån vår kvalitetsredovisning och våra gemensamma mål framgår vilka aktiviteter som skall göras under året. Där står också beskrivet hur avdelningen har tänkt genomföra de olika aktiviteterna.

Hur väl förskolan lyckas i sitt arbete att uppnå målen redovisas i kvalitetsredovisningen under hösten.

För att du ska slippa bära hem hela den här bunten så har vi gjort det så fiffigt att du kan ladda ner allting som PDF-filer.

Arbetsplan